Dagordning

Kallelse till årsmöte med Modelltraktorklubben lördagen 25/2 2017

 

Munktellsmuseets filmsal i Eskilstuna kl.9.00

 

 

                  Dagordning

 

1.Mötets öppnande

2.Val av mötesordförande

3.Val av sekreterare

4.Mötets behöriga utlysande

5.Val av 2 st justerare tillika rösträknare

6.Verksamhetsberättelse

7.Styrelsens årsredovisning

8.Revisionsberättelse

9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Frågan om medlemsavgiftens storlek

11.Val av sekreterare 2 år

12.Val av kassör 2 år

13.Val av revisorer 1 år

14.Val av valberedning 1 år

15.val av 2 st av varandra oberoende firmatecknare

16.Stadgeändring från Arboga till ?

17.Klubbverksamhet 17 Dalarna 18 MTK 30 år firas i Eskilstuna 19 ?

18.Övriga frågor

19.Mötets avslutande

 

Välkomna

ordförande

Stefan Jönsson